رايحان راحمەتوۆا

«استانا اقشامى» گازەتىنىڭ شولۋشىسى
نۇرلان بايجىگىتۇلى: «اتا ءدىنىمىزدى كوتەرىپ, اتا سالتىمىزدى جاڭعىرتايىق»
باستى اقپارات

نۇرلان بايجىگىتۇلى: «اتا ءدىنىمىزدى كوتەرىپ, اتا سالتىمىزدى جاڭعىرتايىق»

تاۋەلسىزدىك تاريحىندا العاش رەت نەبارى 14 جاسىندا مەشىت باسقارعان جالعىز يمام. سودان بەرى ونداعان جىل ىشىندە ءداستۇرلى ءدىنىمىز بەن سالت-سانامىزدى…
قارجى پيراميداسىمەن كۇرەس قارقىندى
قوعام

قارجى پيراميداسىمەن كۇرەس قارقىندى

قوعامداعى وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى قارجى پيراميداسىنىڭ سانى قازاق­ستاندا سوڭعى 5 جىلدا بىرنەشە ەسەگە وسكەن. مۇنى قوزعالعان قىلمىستىق ىستەردىڭ ستاتيستيكاسى ايقىن…
تەگىن ءدارى كىمدەرگە قولجەتىمدى؟
باستى اقپارات

تەگىن ءدارى كىمدەرگە قولجەتىمدى؟

«اۋىرىپ ەم ىزدەگەنشە, اۋىرمايتىن جول ىزدە» دەسەك تە, قولىن كەش سەرمەپ, دەرتىنە دارىگەر جازىپ بەرگەن ءدارى-دارمەكتەردەن شيپا ىزدەيتىن ادامدار كوپ.…
«Orda Autism»: ءۇمىت پەن تىرەك
باستى اقپارات

«Orda Autism»: ءۇمىت پەن تىرەك

ەلىمىزدە اۋتيزمگە شالدىعاتىن بالالاردىڭ كوبەيۋى وسى باعىتتا وڭالتۋ ورتالىقتارىنىڭ سانىن دا ارتتىرۋدى قاجەت ەتۋدە. وسىعان وراي استانادا مەملەكەتتىك تاپسىرىسپەن ەرەكشە…
Back to top button